Reglement Businessloop

Alleen voor wedstrijdteams

Artikel 1
Iedere deelnemer dient part-time of full-time werkzaam te zijn bij het bedrijf / de organisatie of als scholier/student ingeschreven te zijn bij een onderwijsinstelling.

Artikel 2
De namen van alle tien Deelnemers dienen uiterlijk twee dagen voor aanvang van de wedstrijd door de teamleider, door middel van de toegestuurde pincode, op de eigen internetpagina te zijn ingevuld.

Artikel 3
Bij het niet voldoen aan in artikel 2 gestelde wordt het Team niet in de uitslag opgenomen. Het Team en de Deelnemers komen niet in aanmerking voor een ereprijs.

Artikel 4
Wanneer geconstateerd wordt dat een Deelnemer niet bij het Bedrijf werkzaam is, wordt het hele Team gediskwalificeerd.

Artikel 5
Wanneer de Organisator twijfelt of een Deelnemer bij een Bedrijf werkzaam is, zal ze dit aan het Bedrijf kenbaar maken. Het Bedrijf heeft hierna 5 dagen om dit te weerleggen.

Artikel 6
Wanneer een Bedrijf naar oordeel van de Organisator niet voldoende duidelijk heeft kunnen maken dat de Deelnemer bij het Bedrijf werkzaam is, zal tot diskwalificatie van het hele team worden overgegaan.

Artikel 7
Er zijn ereprijzen voor Teams beschikbaar. Voor het teamresultaat worden de tijden bij elkaar opgeteld van de vijf snelste lopers van het team. Bij gelijke stand is de plaats in de individuele rangschikking van de 5e loper doorslaggevend. Het team met de laagste netto-totaaltijd is winnaar.

Artikel 8
Er zijn individuele prijzen beschikbaar. Voor het toekennen van de individuele prijzen zijn de bruto-tijden (de volgorde van aankomst) doorslaggevend.

Voor elke deelnemer

Artikel 9
De Egmond Halve Marathon wordt georganiseerd door de Stichting Sportevenementen Le Champion.

Artikel 10
De Egmond Halve Marathon wordt gehouden onder auspiciën van de Atletiekunie.

Artikel 11
Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement van de International Amateur Athletic Federation (IAAF) is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie of in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.

Artikel 12
De Deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze. Hij moet als Deelnemer herkenbaar zijn.

Artikel 13
De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.

Artikel 14
De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

Artikel 15
De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 16
Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan.

Artikel 17
Van de Deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat; tevens is wildplassen verboden.

Artikel 18
Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

Artikel 19
De feitelijke toewijzing van een startvak aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator. De Deelnemer is verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in de desbetreffende startvakken aanwezig te zijn.

Artikel 20
De Deelnemer ontvangt van de Organisator een startnummer waarop het hem toegekende deelnamenummer is vermeld. De Deelnemer dient het startnummer op zijn borst te bevestigen. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is. Het mag niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die hem zijn versterkt door de Organisator. Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan.
De Deelnemer is verplicht het medisch paspoort op de achterzijde van het startnummer in te vullen.
De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

Artikel 21
Na de vertrek van de laatste startgroep is het voor te laatkomers niet mogelijk om van start te gaan.

Artikel 22
Bij deelname aan de Egmond Halve Marathon gelden de volgende limieten:
10,5 km: 1,5 uur;
21,1 km: 3 uur.

Artikel 23
De finish voor de Halve Marathon sluit om 16.05 uur. Dit betekent dat iedere Deelnemer het 10,5 km punt om 14.24 uur moet hebben bereikt.

Artikel 24
Iedere deelnemer die later bovengenoemd kilometerpunt passeert, zal onherroepelijk uit de wedstrijd/trimloop genomen worden. De organisatie zal voor vervoer van de uit de loop genomen Deelnemers naar de finish zorg dragen.

Artikel 25
De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggeven indien de Deelnemer er op grond van de gewijzigde uitslag geen recht meer op heeft.

Artikel 26
De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn bij de startvakken en in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door de Organisator bewaakt wordt.

Artikel 27
Het volgen van de wedstrijd en trimloop in auto’s, op motoren of (brom)fietsen is uitsluitend mogelijk wanneer men in het bezit is van een ontheffingsvignet van de organisatie.

Artikel 28
De deelnemers aan de begeleidingskaravaan dienen een volledige verzekering afgesloten te hebben.

Artikel 29
De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers of aan in de begeleiding- en reclamekaravaan meerijdende personen en voertuigen. Ook geldt dit voor vermissing van goederen van deelnemers en begeleiders.

Artikel 30
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.

 

Mis niets en ontvang het laatste hardloopnieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief