Reglement Individueel

Artikel 1
De Saucony Egmond Halve Marathon wordt georganiseerd door de Stichting Sportevenementen Le Champion.

Artikel 2
De Saucony Egmond Halve Marathon wordt gehouden onder auspiciën van de Atletiekunie.

Artikel 3
Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement van de International Amateur Athletic Federation (IAAF) is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie of in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.

Artikel 4
De Deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze. Hij moet als Deelnemer herkenbaar zijn.

Artikel 5
De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.

Artikel 6
De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

Artikel 7
De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 8
Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan.

Artikel 9
Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat; tevens is wildplassen verboden.

Artikel 10
Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

Artikel 11
De feitelijke toewijzing van een startvak aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator. De Deelnemer is verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in de desbetreffende startvakken aanwezig te zijn.

Artikel 12
De Deelnemer ontvangt van de Organisator een startnummer waarop het hem toegekende deelnamenummer is vermeld. De Deelnemer dient het startnummer op zijn borst te bevestigen. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is. Het mag niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die hem zijn versterkt door de Organisator. Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan.

De Deelnemer is verplicht het medisch paspoort op de achterzijde van het startnummer in te vullen.
De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

Artikel 13
De start van de wedstrijdloop voor mannen zal exact 9.17 minuut later plaatsvinden dan de start van wedstrijdloop voor vrouwen. Voor de 25 eerst aankomende mannen en de 10 eerst aankomende vrouwen zal zondag een geldprijs beschikbaar zijn. Vrouwen worden bij de wedstrijd alleen in de uitslag opgenomen (en komen alleen voor prijzen in aanmerking) als zij daadwerkelijk van start gaan bij de wedstrijdloop voor vrouwen.

Indien door omstandigheden een geringe afwijkende marge ontstaat bij de starts van beide groepen, dan zullen de prijzen toch beschikbaar zijn voor de allereerst aankomenden. Is door omstandigheden de afwijkende marge meer dan één minuut dan beslist de wedstrijdleiding over het verrekenen van de afwijkende tijd.

Artikel 14
De tijdregistratie geschiedt door gebruik te maken van MYLAPS BibTag. In de uitslagen zullen bij de wedstrijdloop (21,1 en 10,5 km) de bruto tijden (volgorde van aankomst) worden gepubliceerd. In de uitslagen van de deelnemers aan de trimloop (21,1 en 10,5 km) wordt de netto tijd gepubliceerd.

Artikel 15
De bruto-eindtijden bij de wedstrijdloop zullen naar boven worden afgerond op hele seconden. In het geval van te lopen records en daaraan verbonden records maakt de organisatie ook gebruik van printtijden en hand geklokte tijden. De passage van de finish door de atleet is bepalend voor de uitslag van de wedstrijd (conform artikel 165 van het wedstrijdreglement van de Atletiekunie).

Artikel 16
Elke Deelnemer aan de wedstrijd die tijdig de finish haalt, maakt kans op ereprijzen. Een categorie-prijs vervalt bij minder dan drie gestarte deelnemers. De Deelnemer dingt dan automatisch wel mee naar de prijzen in een jongere categorie. Een Deelnemer heeft ook geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het reglement. Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven, indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het reglement heeft gehandeld.

Artikel 17
De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggeven indien de Deelnemer er op grond van de gewijzigde uitslag geen recht meer op heeft.

Artikel 18
Na de vertrek van de laatste startgroep is het voor te laatkomers niet mogelijk om van start te gaan.

Artikel 19
Bij deelname aan de Saucony Egmond Halve Marathon gelden de volgende limieten:
10,5 km: 1,5 uur;
21,1 km: 3 uur.

Artikel 20
De finish voor de Halve Marathon sluit om 16.05 uur. Dit betekent dat iedere Deelnemer het 10,5 km punt om 14.24 uur moet hebben bereikt.

Artikel 21
Iedere deelnemer die later bovengenoemde kilometerpunt passeert, zal onherroepelijk uit de wedstrijd/trimloop genomen worden. De organisatie zal voor vervoer van de uit de loop genomen Deelnemers naar de finish zorg dragen.

Artikel 22
De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door de Organisator bewaakt wordt.

Artikel 23
Het volgen van de wedstrijd en trimloop in auto’s, op motoren of (brom)fietsen is uitsluitend mogelijk wanneer men in het bezit is van een ontheffingsvignet van de organisatie.

Artikel 24
De deelnemers aan de begeleidingskaravaan dienen een volledige verzekering afgesloten te hebben.

Artikel 25
De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers of aan in de begeleiding- en reclamekaravaan meerijdende personen en voertuigen. Ook geldt dit voor vermissing van goederen van deelnemers en begeleiders.

Artikel 26
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.

Mis niets en ontvang het laatste hardloopnieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief